Algemene voorwaarden werving en selectiediensten

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
Gomaf Consultancy, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten dan wel arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst wordt beoogd.

Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer.

Kandidaat:
Iedere natuurlijke persoon die is geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij de opdrachtnemer bekende hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
De onderstaande Algemene Voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en tevens van iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever, voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Gomaf Consultancy gesloten overeenkomst in te stemmen. Een verwijzing door opdrachtgever naar de eigen inkoopvoorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de genoemde honoraria en/of tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4. Honorarium
De opdrachtnemer hanteert een honorarium van 21% van het bruto jaarsalaris plus 8% vakantiegeld behorende bij de vacante functie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Garantie
Indien de nieuwe werknemer binnen 1 maand de arbeidsovereenkomst ontbindt of de opdrachtgever in de proeftijd af ziet van het voornemen de nieuwe werknemer in dienst te nemen, wordt op vertoon van de schriftelijke beëindiging zonder bijkomende kosten een nieuwe geschikte kandidaat voor dezelfde functie geworven en geselecteerd.

Artikel 6. Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden
De facturen van opdrachtnemer zijn bij overeenkomsten m.b.t. werving en selectie, gebaseerd op een vooraf vastgesteld en schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd honorarium. Facturatie vindt plaats op de begindatum van de arbeidsovereenkomst van de nieuwe medewerker. Eventuele doorberekening van advertentiekosten geschiedt direct na plaatsing van desbetreffende advertentie, welke vooraf schriftelijk is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

De betaling van de factuurbedragen dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling heeft plaatsgevonden zodra opdrachtnemer daadwerkelijk over het geld kan beschikken.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

Artikel 7. Afrondingstermijn opdrachten
Over de tijd waarbinnen een opdracht voor werving en selectie zal zijn voltooid, kunnen slechts afspraken worden gemaakt die een indicatief karakter hebben. Opdrachtnemer neemt een inspanningsverplichting op zich en verstrekt geen garanties m.b.t. de afrondingsdatum van een opdracht.

Artikel 8. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal in het kader van een wervings- & selectieopdracht alle afspraken schriftelijk bevestigen waarbij in ieder geval de inhoud van de functie, het profiel van de kandidaat, en de beoordelingscriteria aan de hand waarmee met de kandidaat gesproken wordt, aan de orde komen.

In de overeenkomst voor werving en selectie wordt de wijze waarop opdrachtnemer de overeenkomst uitvoert en het daarvoor door opdrachtgever verschuldigde honorarium opgenomen. Opdrachtnemer zal alle overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 9. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met kandidaat
Indien opdrachtgever met de voorgestelde kandidaat, hetzij telefonisch- hetzij per E-mail hetzij na een persoonlijke kennismakingsgesprek dan wel gedurende de looptijd van de overeenkomst tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met, dan wel overgaat tot aanstelling van een door opdrachtnemer geselecteerde kandidaat, is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium als vermeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden Werving en Selectiediensten.

Artikel 10. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 11. Verplichtingen opdrachtgever
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12. Overmacht
Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard waaronder ziekte, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van ons kan worden verwacht zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding.

Artikel 13. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. Na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. Indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het     recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a. de ander partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;

e. buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

Indien opdrachtnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan zij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Bedragen die opdrachtnemer voor de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de kandidaat of aan ieder natuurlijke persoon die door bemiddeling van opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst is aangegaan bij opdrachtgever, dan wel personen bij of van opdrachtgever of een derde.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 15. Geschillen en de bevoegde rechter
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen opdrachtgever en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe uitsluitend Nederlandse bevoegde rechter te Amsterdam dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de opdrachtgever domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.